select id,ten as ten from #_news where id='bao-gia-xay-nha-tai-long-an'