select id,ten as ten from #_news where id='xay-dung-quan-tan-phu'