select id,ten as ten from #_news where id='bao-gia-xay-biet-thu-tron-goi'