select id,ten as ten from #_news where id='bao-gia-thiet-ke-xay-dung-tron-goi'